Kemi, C

Til Søgning
Pris: DKK 550,00

Om faget

I faget kemi på C-niveau vil du få kendskab til grundlæggende naturvidenskabelige metoder og begreber inden for kemiens verden, lige som du vil lære at bruge det kemiske fagsprog.
Undervisningen tager udgangspunkt i et fagligt niveau, der svarer til niveauet fra grundskolen.
Du lærer at beskrive stoffers opbygning og simple kemiske reaktioner og at indhente og vurdere kemisk information fra forskellige kilder.
Du lærer også at udføre enkle kemiske beregninger og kemiske eksperimenter ved hjælp af simpelt laboratorieudstyr, lige som du lærer at beskrive og forklare forsøgsresultatet både mundtligt og skriftligt.
Du får undervisning inden for følgende emneområder:
Stoffers opbygning, der bl.a. handler om grundstoffernes periodesystem samt sammenhængen mellem stoffernes opbygning og deres tilstandsform og blandbarhed.
Mængdeberegninger i relation til reaktionsskemaer og stofmængdekoncentration.
Kemiske reaktioner, der bl.a. handler om forbrændingsreaktioner og syre-basereaktioner.
Eksperimentelt arbejde, der bl.a. handler om simple kvalitative og kvantitative analyser og metoder samt kemikalier og sikkerhed
Der inddrages supplerende stof i undervisningen.
Undervisningen veksler mellem forskellige mundtlige og skriftlige arbejdsformer. En stor del foregår som emne- eller projektorienteret arbejde, og ca. 20 procent af undervisningen foregår som selvstændigt eksperimentelt arbejde i laboratoriet.
It indgår som redskab i undervisningen.

Eksamen:
Eksamen består af en mundtlig prøve. Skolen vælger en af to prøveformer:
a) En mundtlig prøve på grundlag af en opgave, som dækker både teoretisk stof og eksperimentelt arbejde inden for samme område, og som kan indeholde et bilag. Du får fremlagt titlerne på eksamensopgaverne inden prøven. Selve eksamen varer ca. 24 minutter med ca. 24 minutters forberedelsestid.
b) En mundtlig todelt prøve på grundlag af en opgave, som omfatter et kendt eksperiment og en teoretisk delopgave. Eksamen varer 1 1/2 time for 5 elever til den eksperimentelle del og ca. 20 minutter pr. elev til den teoretiske del. Der er ca. 20 minutters forberedelsestid pr. elev til den teoretiske del af prøven.

Adgangskrav

Du kan tidligst blive optaget på hf-enkeltfag et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse eller har modtaget tilsvarende undervisning.
Du kan altså ikke blive optaget, hvis du kommer direkte fra 10. klasse, hvad enten 10. klasse er taget på en folkeskole eller anden institution.
For at blive optaget på udvalgte fag, skal du normalt have fulgt undervisning i faget på det nærmeste underliggende niveau - eller have tilsvarende faglige kvalifikationer.